top of page

Všeobecné obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky pro prodej online programů, kurzů a live retreatů prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.dejsipokoj.cz.

 

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona – OSVČ, neplátce DPH,

Andrea Kepková

se sídlem Havlíčkova 924, Černošice, 252 28

IČ: 76443949

  1. Úvodní ustanovení

1.1

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby se sídlem a identifikačním číslem viz. výše, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.eliskavaea.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.2

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.dejsipokoj.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Součástí obchodních podmínek jsou i informace zveřejněné na webové stránce.

 

1.3

Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ujednání obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními na webových stránkách.

 

1.4

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a to ve znění účinném ke dni jejího uzavření.

2. Uživatelský účet

2.1

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a znemožnit jeho užití třetí osobou a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 

2.3

Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.4

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

3.2

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu) a způsobu úhrady kupní ceny zboží, (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.3

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

3.4

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky (akceptací).

 

3.5

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

3.6

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1

Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu platební kartou online nebo platebním převodem.

 

4.2

Objednávka je považována za přijatou ve chvíli, kdy je platba připsána na účet Prodávajícího. Od tohoto okamžiku je objednávka závazná pro obě smluvní strany. O zaplacení bude Kupující informován a bude mu doručena faktura elektronickou poštou na jím uvedený email.

 

4.3

Na základě přijaté objednávky se kupujícímu na jeho uživatelském účtě objeví zakoupený produkt. Produkt má formu PDF materiálů, videoprezentací a dalšího.

 

4.4

O tom, že je objednávka uzavřena, je Kupující informován e-mailem.

 

4.5

Kupující produkt převezme otevřením a stažením prvních produktů na svém uživatelském účtu. Za právoplatné převzetí Produktu Kupujícím je považováno první stažení Produktu nebo doručení odkazu na přístupovou stránku programu (dále jen „Převzetí“).

 

4.6

Kupující dále bere na vědomí, že Produkt obsahuje materiály, na které se vztahuje duševní vlastnictví autora. Veškeré materiály jsou proto určené pouze jemu. Kupující se zavazuje nešířit dále tyto materiály, a ani nesdílet obdržené odkazy s ostatními lidmi. Kupující se zavazuje, že nebude kurz dále rozšiřovat a poskytovat materiály třetím stranám. Neoprávněné šíření Produktu třetími stranami může mít právní dopady pro kupujícího.

 

4.7

Forma a způsob opakované platby a platby na splátky

 

a) Platba opakovaná je platbou, která je opakovaně účtována ze strany prodávajícího a to v pravidelných cyklech. Platba na splátky je rozdělení jednorázové platby na několik.

b) Potvrzením objednávky a obchodních podmínek kupující potvrzuje založení opakované platby.

c) Maximální částka opakované platby se mění v závislosti na zakoupeném produktu (jsem neplátce DPH, je to maximální konečná cena).

d) Tato opakovaná platba a výše částky je ze strany prodávajícího fixní a neměnná.

e) Opakovaná platba je provedena v měsíčním cyklu.

f)  Datum opakované platby je fixní a je stejné jako datum první objednávky

g) E-mail upozorňující na blížící se opakovanou platbu vám dorazí v případě, že nedojde k přijetí opakované platby.

h) Komunikace o provedení opakovaných plateb směrem ke kupujícímu je prováděna prostřednictvím emailové adresy dejsipokoj@gmail.com.

ch) Všechny koupě jsou konečné. Kupující se zavazuje všechny pohledávky a platby na splátky dokončit i pokud z jakéhokoliv důvodu nechce být dál součástí zakoupeného produktu.

i) Platební metody jsou napojeny na platební bránu Stripe Payments Europe, Limited, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe Payments Europe, Limited.

j) Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu Stripe Payments Europe, Limited, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe Payments Europe, Limited.

4.8 

Možnosti plateb

 

a) Bankovním převodem na CZK účet číslo 1967237053/0800 na jméno ANDREA KEPKOVÁ v České spořitelně, IBAN: CZ86 0800 0000 0019 6723 7053, BIC kód/SWIFT: GIBACZPX

b) Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

d) Forma platby: Platba je buď jednorázová nebo rozložená do tří měsíčních splátek.

e) Bonusy: Všechny bonusy, na které máte nárok (výčet bonusů je na webové adrese www.dejsipokoj.cz nebo subdoméně), budou zaslány, či zpřístupněny nejpozději 30 dnů po registraci a pouze za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a klient nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

 

5. Garance vrácení peněz

 

5.1

Za produkt Kurz Létem světlem ručíme zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 14 dnů. 

 

5.2

Pokud kupující do 14 kalendářních dnů zjistí, že daný kurz není pro něj přínosem, pak má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: dejsipokoj@gmail.com s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně Kurzu Létem světlem. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného online programu Létem světlem a kupující nebude mít právo na získání a využití bonusů nabízených spolu s předmětem koupě.

 

5.3

Program Létem světlem si klade za cíl vést a motivovat k seberozvoji vlastními schopnostmi.

 

6. Sankce

 

6.1

Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, která je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na email kupujícího zaregistrovaný přes webovou stránku www.dejsipokoj.cz nebo její subdoménu zaslaná ze strany prodávajícího, a to prostřednictvím bankovního převodu nebo platební kartou online. Veškeré náležitosti bankovního spojení jsou uvedeny na www.dejsipokoj.cz/letemsvetlem.

 

6.2

V případě volby rozložených plateb je třeba hradit včas všech tří plateb vždy v uvedené výši. Při přerušení plateb dojde k úplnému odpojení přístupu do programu Kurz Létem světlem. Při obnovení plateb nebo doplacení po vzájemné dohodě bude program Kurzu Létem světlem přístup opět zprovozněn a uveden do původního stavu.

 

 

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

 

7.1

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

7.2

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

 

7.3

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 

7.4

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

8.1

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, uživatelské informace o jeho chování ve webovém rozhraní, nastavení využívaných programů, chování na internetu a tzv. cookies (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a to k marketingovým a obchodním účelům prodejce a třetích osob.

 

8.2

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetí osobě.

 

8.3

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci na webové stránce, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

8.4

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

8.5

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

 

8.6

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci poskytnout. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

8.7

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

8.8

Působnost dozorového a dohledového úřadu pro oblast ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, na který se může kupující obrátit při porušení ochrany jeho osobních údajů prodávajícím.

9. Závěrečná ustanovení

9.1

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupních smluv uzavřených dle těchto obchodních podmínek je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00, IČO: 000 20 859, internetová adresa: www.coi.cz. Zahájením mimosoudního řešení sporu není dotčeno právo kupujícího obrátit se na orgány dohledu a státního dozoru.

 

9.2

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu písemně v listinné podobě. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 

9.3

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

9.4

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

9.5

Kontaktní údaje prodávajícího: Andrea Kepková se sídlem Havlíčkova 924, Černošice, 252 28, e-mail: dejsipokoj@gmail.com.

 

9.6

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2021.

bottom of page